Základní prohlášení
VIZE DOMOVA DŮCHODCŮ ONŠOV Tisk E-mail
Budeme vytvářet vhodné podmínky pro plnohodnotný život našich obyvatel. Nabízíme i moderní služby založené na přirozených aktivitách uživatelů.
 
Zásady Tisk E-mail

Respektování individuality každého uživatele: zdůrazňujeme individuální volbu každého uživatele, respektujeme individuální přání, schopnosti a zdravotní stav uživatele.  

Poskytování přiměřené podpory:  zdůrazňujeme podporu v takové formě a rozsahu, aby podporovala uživatele v co největší míře soběstačnosti.  

Dodržování partnerského přístupu pracovníků k uživatelům:  zapojujeme uživatele do procesu plánování a hodnocení služby.    

 Dodržování odborného a profesionálního přístupu všech zaměstnanců: zaměstnanci si průběžně rozšiřují odborné znalosti a dovednosti a rozvíjejí osobnostní vlastnosti a schopnosti prostřednictvím skupinových a individuálních sebezkušenostních aktivit. 

 
Cíle služby Tisk E-mail

Zásadním cílem služby je pomáhat seniorům řešit jejich nepříznivou zdravotní či sociální situaci, podporovat je v maximálně možné míře soběstačnosti, pomáhat jim při rozvíjení osobních zájmů a schopností a podporovat je při začleňování do prostředí našeho domova a pomáhat jim rozvíjet přirozené mezilidské vztahy.

 
Cílová skupina Tisk E-mail

Domov důchodců Onšov poskytuje své služby seniorům (osobám, které dosáhly věku rozhodného k přiznání starobního, případně invalidního důchodu), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a:    

• potřebují z důvodu trvalé změny zdravotního stavu a omezené soběstačnosti podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb

potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou základní ošetřovatelskou péči.  

 

Sociální služba není určena:

 osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách        

osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou

osobám, jejichž chronické či akutní psychické onemocnění vyžaduje léčení na lůžkovém oddělení specializovaného zdravotnického zařízení

 
Poslání Tisk E-mail

Základním posláním domova je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Veškerá činnost personálu směřuje k vytvoření příjemného prostředí tak, aby se co nejvíce přibližovalo přirozenému sociálnímu prostředí seniorů.